5% welkomstkorting 'GrowFellas' alleen online!


Gratis verzending bij €250,00!

Categories

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.GrowFellas VOF statutair gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer:57051747

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan GrowFellas een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten.

1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door GrowFellas.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn zestig (60) dagen geldig voor aanvaarding. Daarna zijn zij van louter informatieve waarde.

2.2 De door GrowFellas gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.

2.3 De door GrowFellas opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat Opdrachtgever een door GrowFellas uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en GrowFellas akkoord is gegaan met deze aanvaarding.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2 Indien het bestelde product niet direct uit voorraad leverbaar is wordt door GrowFellas een nadere levertijd opgegeven, waarbij GrowFellas zal trachten altijd binnen de op de offerte aangegeven termijn levering te doen geschieden. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.

4.3 Levering van producten vindt plaats op een door de Opdrachtgever te bepalen adres. De verzendkosten worden gefactureerd aan de Opdrachtgever.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 GrowFellas behoudt zich het eigendom voor van alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens GrowFellas uit hoofde van de krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.

5.2 Rechten worden aan Opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met toestemming van GrowFellas geschieden. Opdrachtgever is verplicht GrowFellas onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient Opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen, op het vervoersdocument aan te tekenen en GrowFellas hiervan op de hoogste stellen.

6.2 Indien de Opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan GrowFellas zijn medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.

6.3 Op de door GrowFellas geleverde producten berust een garantietermijn van drie (3) maanden, deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.

6.4 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 6.3 dient de Opdrachtgever de gebrekkigheid van de door GrowFellas geleverde producten aan te tonen.

6.5 Garantie geldt enkel voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de Opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Growfellas sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door GrowFellas geleverde producten.

7.2 Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GrowFellas aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GrowFellas toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

7.4 GrowFellas is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.5 De Opdrachtgever vrijwaart GrowFellas tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit - dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 8 Prijs & Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden bij bestelling, of bij levering van de door de Opdrachtgever bestelde producten.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door GrowFellas gemaakt indien GrowFellas op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de Opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

8.4 Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij GrowFellas partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste aanleg de rechtbank te Utrecht bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Opdrachtgever en GrowFellas.